Διδασκαλείο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ

Τι πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός για την εισαγωγή του στα Διδασκαλεία

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για διετή μετεκπαίδευση στα Διδασκαλεία έχουν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, (πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημ. Εκπ/σης και Νηπ/γών των Παν/μίων), Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) πλήρη χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας και όχι περισσότερα από εικοσιπέντε (25) χρόνια. (Στα παραπάνω χρόνια υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται και εκείνα που έχει υπηρετήσει ο εκπαιδευτικός ως αναπληρωτής στη Δημόσια Εκπαίδευση ή σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος ή στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.8 του Ν.2817/00 (ΦΕΚ 78/14-03-2001 τ.Α΄) «Εκπ/ση των ατόμων με ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες διατάξεις».)

Τον μήνα Νοέμβριο κάθε έτους αποστέλλεται στα σχολεία μέσω των διευθύνσεων Α/Θμιας Εκπ/σης Εγκύκλιος με θέμα «Προκήρυξη εξετάσεων επιλογής δασκάλων και νηπιαγωγών για φοίτηση στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε. Αθηνών - Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης- Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων- Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου- Δ.Δ.Ε Πατρών – Δ.Δ.Ε. Ρόδου) και Νηπιαγωγών (Δ.Ν. Αθηνών- Δ.Ν. Θεσσαλονίκης - Δ.Ν. Ιωαννίνων- Δ.Ν. Ρεθύμνου - Δ.Ν. Ρόδου)», όπου αναφέρονται οι όροι και οι προϋπόθεσης συμμετοχής και η σχετική νομοθεσία.

Μετά την συμπλήρωση της Αίτησης σύμφωνα με την εγκύκλιο ο υποψήφιος το Φεβρουάριο καλείται να δηλώσει υπεύθυνα εάν τελικά συμμετάσχει στην διαδικασία επιλογής.

Η μετεκπαίδευση στο Μ.Δ.Δ.Ε. διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα. Η φοίτηση στο Μ.Δ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική και κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι μετεκπαιδευόμενοι/νες απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα.
Η επιλογή των εκπαιδευτικών για φοίτηση στο Μ.Δ.Δ.Ε. γίνεται με γραπτές εξετάσεις,
Οι γραπτέςεξετάσεις διεξάγονταιταυτόχρονα στα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ιωαννίνων - Ρεθύμνου - Πατρών -Ρόδου, με τα ίδια θέματα και ειδικότερα : Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν γραπτώς οι υποψήφιοι αναφέρονται στο αριθμ. Γ3/594/27-11-98 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ (που κοινοποιείται στις Δ/νσεις Π.Ε. της χώρας) με το οποίο καθορίζεται η ύλη των μαθημάτων των Εξετάσεων επιλογής για μετεκπαίδευση στα Διδασκαλεία της χώρας ,μετά την τροποποίηση της αριθμ. Γ3/736/19-12-97 Υ. Α. με την αριθμ. Γ3/577/16-11-98 Υ.Α. και είναι τα εξής :
α) Νεοελληνική Γραμματεία : Ανάλυση λογοτεχνικού κειμένου (με βάση το εξεταζόμενο κείμενο θα διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με τη Νεοελληνική Λογοτεχνία ή την Παιδική Λογοτεχνία της εποχής στην οποία ανήκει το κείμενο -χαρακτηριστικά λογοτεχνικών σχολών, αισθητικών ρευμάτων, εκπρόσωποι). Το θέμα θα είναι το ίδιο για όλους τους υποψήφιους.
β) Παιδαγωγική - Ψυχολογία: Χειρισμός συγκεκριμένου προβλήματος από τη σχολική ζωή, με βάση τα δεδομένα της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας, σε συνδυασμό με τις εμπειρίες του εξεταζόμενου. Το θέμα θα είναι διαφορετικό για τους δασκάλους και διαφορετικό για τις/τους νηπιαγωγούς.
γ) Διδακτική : Χειρισμός συγκεκριμένου προβλήματος από τη διδακτική πράξη, με βάση τα δεδομένα της Διδακτικής Μεθοδολογίας, σε συνδυασμό με τις εμπειρίες του εξεταζόμενου. Το θέμα θα είναι διαφορετικό για τους δασκάλους και διαφορετικό για τις/τους νηπιαγωγούς

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License