Φυτά του τόπου μου

Τίτλος σεναρίου: Τα φυτά του τόπου μου
Δημιουργός/οί: Κωστής - Μαρία
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μελέτη Περιβάλλοντος - Γλώσσα
Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται: Γ΄- Δ΄
Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα: Ναι
Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή.
(Οι μαθητές σε ομάδες; Των πόσων ατόμων; Υπολογιστές; Προβολέας; Εκτυπωτής; Φωτογραφική μηχανή; Ποια προγράμματα θα χρειαστούν; Ο χώρος θα είναι το εργαστήριο ή και άλλοι χώροι;)
Χωρισμός σε ομάδες 5 ατόμων. Χρήση φωτογραφικής μηχανής, σημειωματάριο. Χώρος: Το φυσικό περιβάλλον κοντά στο σχολείο. Χρήση Power Point και κειμενογράφου. Χρήση εκτυπωτή και βιντεοπροβολέα.
Διδακτικοί στόχοι: Επαφή με το φυσικό περιβάλλον, βιωματική μάθηση. Άμεση γνωριμία με τα φυτά της περιοχής. Αναγνώριση και ταξινόμηση των φυτών. Εθισμός των μαθητών μας στη συνεργατική μάθηση.
(Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:
Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία)
Εκτιμώμενη διάρκεια.: 3 διδακτικές ώρες
Διδακτική προσέγγιση.
Δραστηριότητες για κάθε διδακτική ώρα.
1. Επίσκεψη στο φυσικό περιβάλλον – άμεση γνωριμία με τα φυτά
2. Ταξινόμηση των φυτών. Αναφορά και σε άλλες πληροφορίες.
3. Παρουσίαση σε Power Point του υλικού που συλλέχθηκε.
Συνοδευτικά φύλλα εργασίας.: Ναι

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License