Ιστορία Ρεθύμνου

Τίτλος σεναρίου: Ιστορία του Ρεθύμνου
Δημιουργός/οί:Γεωργία Νιργιανάκη – Δήμητρα Κουνενού
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:Γλώσσα, Ιστορία,Γεωγραφία,Μαθηματικά,Μελέτη Περιβάλλοντος,Αισθητική Αγωγή
Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται:Δ’, Ε’,ΣΤ’
Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα:Συνεργασία μεταξύ των μαθητών,καλλιέργεια του γραπτού και του προφορικού λόγου, επαφή με την ιστορία του τόπου τους μέσω της έρευνας, γεωγραφικός προσδιορισμός του τόπου,κατανόηση μαθηματικών εννοιών,γνωριμία με τη χλωρίδα και την πανίδα, ανάπτυξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων .
Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή:
(Οι μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, Υπολογιστές, Προβολέας , Εκτυπωτής,Φωτογραφική μηχανή)
Ποια προγράμματα θα χρειαστούν: Hot potatoes – photoshop – word – blog – inspiration – powerpoint – internet sites –google earth
Ο χώρος :εργαστήριο Η.Υ, η τάξη , το φυσικό περιβάλλον,αρχαιολογικοί και άλλοι χώροι.
Διδακτικοί στόχοι:
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:

-Γνωριμία με το ιστορικό, γεωγραφικό , πολιτισμικό , κοινωνικό , καλλιτεχνικό ,και φυσικό περιβάλλον του τόπου τους ανά το πέρασμα των αιώνων έως και σήμερα.

Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ
- εξοικείωση με την αναζήτηση πληροφοριών στο internet
- δημιουργία παρουσιάσεων
- εκμάθηση χρήσης hardware (εκτυπωτές, φωτογραφικές μηχανές)

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

- αναζήτηση πληροφοριών και αξιολόγηση της εγκυρότητάς τους
- ανάπτυξη κριτικής σκέψης σχετικά με την ιστορία του τόπου τους στο πέρασμα των αιώνων
- καλλιέργεια επικοινωνιακών – διαλογικών δεξιοτήτων
- δημιουργία πρωτότυπων κατασκευών

Εκτιμώμενη διάρκεια: 3 μήνες
Διδακτική προσέγγιση:
- έρευνα
- ομαδοσυνεργατική μάθηση

Δραστηριότητες για κάθε μήνα :
1ος:Έρευνα-καταγραφή
2ος:Παρουσίαση μέσα από διαθεματικές προσεγγίσεις
3ος :-Καλλιτεχνικές δραστηριότητες
-Αξιολόγηση της προσπάθειας

Συνοδευτικά φύλλα εργασίας:
Ερωτηματολόγια, οδηγίες,κείμενα

ΤΕΛΟΣ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License