Μαθηματικά-Γεωμετρικά Σχήματα

Τα βασικά στοιχεία ενός σεναρίου
Τίτλος σεναρίου: «Μαθηματικά –Γεωμετρικά Σχήματα»

picaso%20los%20tres%20musicos.jpg

Δημιουργός/οί: Δήμητρα Κουνενού, Παρίσης Παπαϊωάννου.

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μαθηματικά-Γεωμετρία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, Μελέτη Περιβάλλοντος, Προγραμματισμός logo.

Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται: Γ έως ΣΤ.

Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα: Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης , κατανόηση του χώρου, προσανατολισμός,, βασικές αρχές προγραμματισμού, μεγέθη (μήκους-γωνιών).

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή.

(Οι μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων ( αριθμός ομάδων πέντε) Υπολογιστές (4), Προβολέας-laptop, Εκτυπωτής απαραίτητος, Ποια προγράμματα θα χρειαστούν Microsoft word, πρόγραμμα ζωγραφικής του office, p.point, microworlds pro, internet explorer. Ο χώρος θα είναι το εργαστήριο του σχολείου.

Διδακτικοί στόχοι:

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
• Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια των σχημάτων.
• Να ξεχωρίσουν οι μαθητές τα γεωμετρικά σχήματα από τα γεωμετρικά στερεά.
• Να κατανοήσουν ότι τα γ. σχήματα προέρχονται από τα γ.στερεά που προϋπάρχουν στη φύση όχι σε κανονικότητες.
• Nα ονοματίζουν και να ξεχωρίζουν τα γεωμετρικά σχήματα.
• Να μπορούν να υπολογίζουν τις γωνίες των γεωμετρικών σχημάτων.
• Να μάθει να χρησιμοποιεί τα γεωμετρικά όργανα ( γνώμονας-κανόνας-διαβήτης).
• Να προσεγγίσουν τις αρχές αισθητικών συνθέσεων με γ.σχήματα-κυβισμός.
• Να προσεγγίζουν περιγράμματα φυσικών αντικειμένων από το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και να τα ομαδοποιούν.

Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ

• Να εξασκηθούν στον προγραμματισμό σε γλώσσα logo.
• Να εξασκηθούν στη χρήση των εργαλείων του κειμενογράφου, των παρουσιάσεων pp.

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

• Συνεργασία σε ομάδες , παρουσίαση συνεργατικών εργασιών και συνεργατική έρευνα.
• Ανάθεση εργασιών (καταμερισμός εργασιών) σε επίπεδο ομάδας στα μέλη της και σε επίπεδο ομάδων της τάξης.
• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης-δημιουργικής σκέψης .
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης κειμένων, αφήγησης .
• Ανάπτυξη του αισθητικού -αισθησιοκινητικού τομέα.
• Ανάπτυξη ικανοτήτων διεκπεραίωσης εργασιών σχεδίασης

Εκτιμώμενη διάρκεια: 2 διδακτικά δίωρα

Διδακτική προσέγγιση: ομαδοσυνεργατική μάθηση.

Δραστηριότητες για κάθε διδακτική ώρα.

1. Επίσκεψη στο φυσικό περιβάλλον –ανθρωπογενές περιβάλλον για αναζήτηση σχημάτων με κανονικότητες-καταγραφή των σχημάτων-περιγράμματα και ομαδοποίηση.
2. Μελέτη και ονομασία των σχημάτων στον πίνακα, συσχετισμός τους με τα γεωμετρικά στερεά.
3. Εξάσκηση στις απλές εντολές logo, κατασκευή των γ.σχημάτων με logo, κατασκευή γ.σχημάτων με λαστιχάκια.
4. Kατασκευή των γ.σχημάτων στον πίνακα, ζωγραφική στο χαρτί, και στον Η/Υ.

Συνοδευτικά φύλλα εργασίας: Ναι, φύλλο με oδηγίες για τη γλώσσα logo και φύλλο με οδηγίες για την κατασκευή γ.σχημάτων με λαστιχάκια, (1) εργασία στο σπίτι.

Χρήσιμες συνδέσεις

Κυβισμός στη ζωγραφική

Κατασκευή γ.σχημάτων με λαστιχάκια

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License