Τα μέσα μεταφοράς

Τίτλος σεναρίου: Τα μέσα μεταφοράς
Δημιουργός/οί: Νίκος, Αγγελική, Μαρία
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γλώσσα, Μελέτη περιβάλλοντος, Αισθητική αγωγή, Μαθηματικά
Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται: Νηπιαγωγείο, Ά και Β΄ Δημοτικού
Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα: καλλιέργεια προφορικού και γραπτού λόγου, ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας, ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, καλλιέργεια μαθηματικών εννοιών
Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή.
Οι μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Υπολογιστές: Χρήση προγράμματος Kidspiration (ταξινόμηση, δημιουργία διαγραμμάτων), Powerpoint για παρουσίαση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, Hotpotatoes για την αξιολόγηση του μαθησιακού αποτελέσματος του project. Προβολέας. Εκτυπωτής για φύλλα εργασίας που σχετίζονται με την αισθητική αγωγή. Ο χώρος θα είναι η τάξη και η αίθουσα πληροφορικής.

Διδακτικοί στόχοι:
Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:
1. Να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία του περιβάλλοντος
2. Να διακρίνουν τα μέσα μεταφοράς
3. Να καλλιεργήσουν μαθηματικές έννοιες όπως ομαδοποίηση, ταξινόμηση και σειροθέτηση.
4. Να καλλιεργήσουν τον προφορικό και το γραπτό τους λόγο (παραγωγή, σύνθεση, συνώνυμα)
5. Να αναπτυχθεί η λεπτή κινητικότητα και η αισθητική τους αντίληψη (κολάζ, ζωγραφική, χαρτοδιπλωτική).
Β. Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ:
Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη χρήση του Η/Υ.
Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:
Να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα και δεξιότητες συνεργασίας.

Εκτιμώμενη διάρκεια: 2 τρίωρα κατά τη διάρκεια της Ευέλικτης Ζώνης
Διδακτική προσέγγιση. Διαθεματική, διερευνητική – ανακαλυπτική και βιωματική προσέγγιση.
Δραστηριότητες για κάθε διδακτική ώρα.
1. Συζήτηση για την κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με το διδακτικό αντικείμενο.
2. Διάκριση κατηγοριών των μέσων μεταφοράς και ταξινόμησή τους.
3. Κατασκευή ιστοριών σχετιζόμενων με τα μέσα μεταφοράς.
4. Προφορικά παιχνίδια παραγωγής λέξεων, σωστού – λάθους, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα κ.α…
5. Διάκριση φιλικών και μη ως προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς για την ευαισθητοποίηση των μαθητών, μέσα από βιωματικές δράσεις (χρήση λεωφορείου, ποδηλάτου κ.α.).
6. Κατασκευή μέσων μεταφοράς με απλά υλικά, χαρτόνι, ξύλο, αλουμινένια κουτιά.

Συνοδευτικά φύλλα εργασίας: Ναι

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License