Συνώνυμα - Αντίθετα

Τίτλος σεναρίου: Μαθαίνουμε αντίθετα - συνώνυμα
Δημιουργός/οί: Λένα Δρυμούση, Αγγελική Παπαρσένη
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γλώσσα, Γραμματική, Ιστορία
Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται: Γ΄ - Δ΄
Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα: Καλλιέργεια του γραπτού λόγου, Ορθογραφία, Συνεργασία μεταξύ των μαθητών
Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή.
(Οι μαθητές σε ομάδες; Των πόσων ατόμων; Υπολογιστές; Προβολέας; Εκτυπωτής; Φωτογραφική μηχανή; Ποια προγράμματα θα χρειαστούν; Ο χώρος θα είναι το εργαστήριο ή και άλλοι χώροι;)
Χωρίζουμε τους μαθητές της τάξης σε ομάδες των 2 ατόμων, που θα δουλέψουν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και, συγκεκριμένα, στην αίθουσα Η/Υ του σχολείου. Θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής προγράμματα: κειμενογράφος, προβολή παρουσίασης, τα αντίστοιχα λογισμικά του Π.Ι., ασκήσεις από τα «hot potatoes», λεξικά του διαδικτύου, «Μαργαρίτα 2», «Μαργαρίτα 3».

Διδακτικοί στόχοι:
(Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:
Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία)
Εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση του Η/Υ.
Συνεργασία μεταξύ τους.
Καλλιέργεια γραπτού λόγου μέσα από κείμενα και αντίστοιχες προτάσεις.
Κατανόηση και εμπέδωση της λειτουργικής σημασίας και χρήσης της Γλώσσας.

Εκτιμώμενη διάρκεια. Δύο διδακτικά δίωρα.
Διδακτική προσέγγιση. Διαθεματική προσέγγιση, διεπιστημονική, διερευνητική.
Δραστηριότητες για κάθε διδακτική ώρα.
Πρώτο διδακτικό δίωρο:
Μέσα από την επεξεργασία των αντίστοιχων κειμένων στη «Μαργαρίτα 2», οι μαθητές θα κληθούν να συμπληρώσουν κενά σε προτάσεις, αντιστοιχίσεις, σταυρόλεξα, ακροστιχίδες. Στη συνέχεια, μέσα από τα λεξικά του διαδικτύου θα εξασκηθούν στον τρόπο ανεύρεσης της σημασίας τους.
Δεύτερο διδακτικό δίωρο:
Οι μαθητές θα εξασκηθούν στη γραπτή έκφραση των συνώνυμων και των αντίθετων μέσα από τη χρήση του κειμενογράφου. Τέλος, αυτό που δημιούργησαν θα το παρουσιάσουν στους υπόλοιπους συμμαθητές τους μέσω της προβολής παρουσίασης.

Συνοδευτικά φύλλα εργασίας.
Φύλλα αξιολόγησης σχετικών με την κατανόηση των καινούργιων εννοιών καθώς επίσης και σχετικών με το βαθμό επικοινωνίας και συνεργασίας με τον διπλανό τους. Τα φύλλα αυτά θα δοθούν στο τέλος του προγράμματος.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License