Texni

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Μιχελουδάκη Ελένη

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου

« Η τέχνη ως όχημα για ταξίδι στο χρόνο»

1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Το σενάριο εντάσσεται στη γνωστική περιοχή των Εικαστικών. Ωστόσο η αξιοποίησή του μπορεί να επεκταθεί, ως διαθεματική προσέγγιση, με προεκτάσεις και στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
• Ιστορία και Μυθολογία
• Γλώσσα και λογοτεχνία
• Μουσική και Θεατρική Αγωγή
• Μαθηματικά
• Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
• Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο και Γεωγραφία
Το σενάριο αφορά στην αισθητική ενσυναίσθηση του ιστορικού και κοινωνικού γίγνεσθαι, που προσπαθεί να επιτευχθεί μέσω της εικαστικής γλώσσας, μέσα από πλήθος δραστηριοτήτων. Η ιδέα του σεναρίου βασίζεται στη σύνδεση των πολιτισμικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου και συγκεκριμένα τις εικαστικές τέχνες, π.χ. την κεραμική, με την κοινωνική οργάνωση (ανάγκες των κοινωνιών που την δημιούργησαν), από την προϊστορία έως σήμερα. Προσεγγίζεται επομένως ο τρόπος που επηρεάζει η κοινωνική ζωή την τέχνη και πώς αποτυπώνεται η αμφίδρομη αυτή σχέση, στα έργα τέχνης ανάλογα με την κάθε εποχή.

1.3 Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου, μπορεί ωστόσο να αξιοποιηθεί και από άλλες τάξεις όπως την Τετάρτη, την Πέμπτη ή ακόμα και από τάξεις του Γυμνασίου..

1.4. Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών όπως επίσης και με το Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών. Υποστηρίζει τη σύνδεση της τέχνης με την ιστορία, την κοινωνία, όπως επίσης και με άλλες γνωστικές περιοχές. Η εκπαιδευτική πρόταση αναφέρεται στην διερεύνηση των εκφάνσεων του υλικού και πνευματικού πολιτισμού των παλαιότερων αλλά και σύγχρονων, κοινωνιών, που αντανακλούν στην κοινωνική ζωή. Καθώς η σχέση κοινωνίας-πολιτισμού είναι αμφίδρομη, διερευνούνται επίσης, οι τρόποι που η κοινωνική ζωή προσδιορίζει τα πολιτισμικά προϊόντα. Οι αναλύσεις συγκεκριμένων έργων αφορούν την εκπόνηση ομαδικών εργασιών με συλλογή πληροφοριών, νοηματική επεξεργασία, κατανόηση ειδικών κοινωνικών συνθηκών και τρόπων ζωής, επεξεργασία θεμελιωδών διαθεματικών εννοιών όπως: πολιτισμός, ομοιότητα-διαφορά, εξέλιξη, είδη και μορφές τέχνης, διατύπωση ερωτήσεων, κριτική ανάλυση , συζήτηση, μελέτη των τεχνών σε συγχρονία και διαχρονία, θέση των φύλων ανάλογα την εποχή και γενικά ό,τι μπορεί να αποτελέσει θέμα διαθεματικής ανάλυσης, ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο των μαθητών/τριών της τάξης.
1.5. Οργάνωση διδασκαλίας, γνωστικά προαπαιτούμενα και υλικοτεχνική υποδομή
1.5.α. Οργάνωση διδασκαλίας
Οι δραστηριότητες του σεναρίου που αφορούν τις χρήσεις Τ.Π.Ε. αναπτύσσονται μέσα στο εργαστήριο Η/Υ στο οποίο βρίσκεται ο αντίστοιχος αριθμός Η/Υ, έτσι ώστε οι μαθητές/τριες όταν χωριστούν σε ομάδες των 3-4 ατόμων να μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά. Η κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου, ώστε ο υπολογιστής να αποτελεί κομμάτι της καθημερινής πρακτικής, με αποτέλεσμα οι δραστηριότητες να είναι κοινωνικές και να αφορούν το σύνολο της τάξης, συντελεί στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων ΤΠΕ.
Μέσα στην τάξη πραγματοποιούνται επίσης άλλου είδους δραστηριότητες όπως, ζωγραφική, κολλάζ, γραπτό κείμενο, διαλογική συζήτηση κλπ.

1.5.β. Γνωστικά προαπαιτούμενα
• Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
Κρίνεται απαραίτητο για τη διεξαγωγή του σεναρίου να έχουν οικοδομηθεί βασικές ιστορικές γνώσεις σε προηγούμενες τάξεις, καθώς επίσης και βασικές έννοιες των εικαστικών τεχνών, όπως, κεραμική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, θέατρο, κλπ.

• Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών
Οι μαθητές στην πλειοψηφία τους ξέρουν να χρησιμοποιούν τη συσκευή κατάδειξης και το πληκτρολόγιο. Είναι αναγκαία η εξοικείωση με το ποντίκι και η εύκολη περιήγηση στο διαδίκτυο, η μετακίνηση εικόνων ή αντικείμενων και η αποθήκευση τους σε φακέλους. Επίσης είναι απαραίτητη η εξοικείωση και η εξάσκηση με τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων με εισαγωγικά μαθήματα.

• Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι σχετικές δραστηριότητες και τα μαθήματα γίνονται στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου. ΟΙ μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες τεσσάρων ατόμων, σύμφωνα με τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.
Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτείται ένας κατάλληλος αριθμός Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο (4-5), έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να εργαστούν σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Οι Η/Υ πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης, ενός εξ αυτών, με βιντεοπροβολέα, σύνδεση όλων με πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο (μηχανές αναζήτησης), με λογισμικά γενικής χρήσης (επεξεργαστή κειμένου, πρόγραμμα παρουσίασης, προγράμματα ζωγραφικής, πρόγραμμα δημιουργίας βίντεο), εφαρμογές διαδικτύου(http://webquest.gr , http://www.jigsawplanet.com/, ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, ), Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης (Kidspiration και inspiration ).
Επιπλέον οι σταθμοί εργασίας κρίνεται αναγκαίο να έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης.

1.6 Διδακτικοί Στόχοι

1.6.α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
Οι μαθητές/τριες:
o Να κατανοούν το εικαστικό γεγονός ως προϊόν μιας εποχής, ως ολότητα που προκύπτει σε ένα συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, από τη σύγκλιση πολλών και ποικίλων παραγόντων.
o Να κατανοήσουν ότι οι αντιλήψεις, που είναι διαφορετικές σε κάθε εποχή, επιδρούν στην μορφή, στο περιεχόμενο και στον επικοινωνιακό χαρακτήρα του κάθε έργου.
o Να κατανοήσουν την πολιτισμική διάσταση και τη συμβολή της τέχνης στην εξέλιξη της κοινωνίας.
o Να μπορούν να διακρίνουν τα έργα κάθε εποχής με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους, εντάσσοντάς τα στο χώρο και στο χρόνο.
o Να συνδέουν την καλλιτεχνική έκφραση με την εκάστοτε κοινωνική πραγματικότητα.
o Να διακρίνουν σ’ ένα εικαστικό έργο τις εμφανείς επιδράσεις άλλων προηγουμένων περιόδων.
o Να ενοποιούν και να συγκρίνουν διάφορες περιόδους της τέχνης με αφορμή ένα συγκεκριμένο κοινό θέμα.
o Να επισημάνουν τη σημασία της τέχνης ως πηγής για την ιστορική έρευνα και γνώση και να τη συνδέσουν με τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δομές. Να αντιληφθούν και να εκτιμήσουν ότι τα υλικά κατάλοιπα μιας εποχής αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών που αφορούν πολλαπλά επίπεδα και υπόκεινται σε ποικίλες ερμηνείες.
o Να εξοικειωθούν με την παρατήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων και την άντληση πληροφοριών από αυτά. Να αντιλαμβάνονται ότι το έργο τέχνης αποτελεί τεκμήριο και ότι αποτυπώνει τις αισθητικές αναζητήσεις των ανθρώπων της συγκεκριμένης εποχής.
o Να κατανοήσουν ότι το έργο τέχνης υπηρετεί πρακτικές ανάγκες και συνδέεται µε τις ευρύτερες πολιτισµικές αντιλήψεις της κοινωνίας τη συγκεκριμένη στιγμή.
o Να αποκτήσουν συνείδηση της ιστορικής συνέχειας, μέσα από τον
εντοπισμό και την αξιολόγηση στοιχείων πολιτισμών, που διασώζονται
στο παρόν.
o Να αισθητοποιήσουν τις πηγές και να τις προσεγγίσουν βιωματικά, ώστε να αντιληφθούν τη συνέχεια της πολιτιστικής παράδοσης.
o Να συνδέουν τις εικαστικές τέχνες με άλλες τέχνες, κατανοώντας ότι οι εφαρμογές τους σχετίζονται με άλλα επαγγέλματα.
o Να συνειδητοποιήσουν ότι το παρελθόν βρίσκεται σε συνεχή και ανοιχτό διάλογο με το παρόν.
o Να εκφραστούν ποικιλοτρόπως (γλωσσικά, εικαστικά, θεατρικά κτλ.), έχοντας ως αφετηρία ιδέες-ερεθίσματα του συγκεκριμένου σεναρίου.
o Να επισημάνουν τις ομοιότητες και τις διαφορές, να τις εντάξουν στο χώρο και το χρόνο, να τις αιτιολογήσουν.
o Να κατανοούν τι θέλει να μας πει ο καλλιτέχνης μέσα από ένα εύγλωττο έργο.
o Να αποκτήσουν ενσυναίσθηση μπαίνοντας στη θέση του καλλιτέχνη της κάθε περιόδου.

1.6.β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Κύριος στόχος της διδακτικής προσέγγισης είναι να ξεφύγουν οι μαθητές/τριες από την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική μέθοδο και εργαζόμενοι ομαδοσυνεργατικά (κριτικός γραμματισμός) να αναπτύξουν αυτενέργεια, οικοδομώντας μόνοι τους τη γνώση. Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, εξοικειώνονται με ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης (νέος γραμματισμός), διερευνούν, επιλέγουν, αξιολογούν πληροφορίες ως προς τη χρησιμότητά τους και συνθέτουν το τελικό προϊόν (κριτικός γραμματισμός). Στο πλαίσιο της διαδραστικής διαδικασίας, τους δίνεται η ευκαιρία να επιλέγουν μέσα από ποικίλες δυνατότητες, την πορεία που αυτοί θέλουν, προκειμένου να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, δίνοντας την προσωπική τους σφραγίδα στην εργασία τους.
Ειδικότερα, στόχοι του σεναρίου ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών, είναι οι μαθητές/τριες:
Να εξοικειωθούν με το ενεργητικό και διερευνητικό μοντέλο μάθησης.
Ν΄ αποκτήσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.
Να εξασκηθούν σε δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα (παρατήρηση, επιλογή και καταγραφή χρήσιμων πληροφοριών, σύγκριση με την ερμηνεία κ. α.
Να εξοικειωθούν με τη χρήση των διαφόρων λογισμικών γενικής και ειδικής χρήσης και γενικότερα με τη χρήση των Η/Υ.
Να χειριστούν τον Η/Υ ως γνωστικό διερευνητικό εργαλείο αλλά και ως πηγή πληροφοριών.
Να αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση.
Να κινητοποιήσουν τη σκέψη και τη φαντασία τους, στοιχείο που τα παιδιά αυτής της ηλικίας διαθέτουν, μεταβαίνοντας νοερά σε μια άλλη εποχή, ζώντας σε διαφορετικό κόσμο από το σημερινό.
Να επιλέγουν μέσα από ποικίλες δυνατότητες το δρομολόγιο που αυτοί θέλουν προκειμένου να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες που επιθυμούν.

1.6.γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
Ένα σημαντικό στοιχείο που αναδεικνύεται στο παρόν σενάριο είναι ότι ο συνδυασμός τέχνης και Τ.Π.Ε, ενισχύει αποτελεσματικά τη δημιουργική μάθηση με τρόπο βιωματικό, ολιστικό, αλλά και ενδυναμώνει την κριτική στάση των μαθητών και μαθητριών, απελευθερώνοντας τις παραγωγικές και συνεργατικές δυνάμεις εκπαιδευτικών και μαθητών.
Η επαφή των παιδιών με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, στο πλαίσιο του μαθήματος της Τέχνης, γίνεται εποικοδομητική, αφού μπορεί να κινηθεί ως βασικός άξονας στην προσέγγιση της μάθησης και να αναγάγει τη μαθησιακή διαδικασία, σε μια διαδικασία επικοινωνιακή, αλληλεπιδραστική, κοινωνική, ενεργά βιωματική και εξελικτική.

1.7. Εκτιμώμενη διάρκεια
Η εκτιμώμενη διάρκεια του σεναρίου υπολογίζεται σε δεκαέξι(16) διδακτικές ώρες στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου, ενώ θα αφιερωθούν αντίστοιχες ώρες για εργασία στην τάξη και προετοιμασία. Το σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με ποικίλες προσθετικές διαθεματικές δραστηριότητες, αν θέλουμε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή και με τα σύγχρονα ρεύματα της τέχνης.

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
2.1. Μεθοδολογική και θεωρητική προσέγγιση
Το σενάριο περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες που αποβλέπουν στη νοηματική αποκωδικοποίηση των έργων τέχνης, σύμφωνα με τους στόχους που τέθηκαν παραπάνω. Σε κάθε ενότητα ο/η εκπαιδευτικός προσεγγίζει το θέμα από πολλές πλευρές, ιστορική, αισθητική, θεωρητική, πρακτική, ώστε να επιτυγχάνεται η σφαιρικότητα και ισορροπία. Τα θέματα προς επεξεργασία, στα πλαίσια του ΑΠΣ, μπορούν να ποικίλουν από τάξη σε τάξη και από σχολείο σε σχολείο.
Οι δραστηριότητες είναι δομημένες, σύμφωνα με τις αρχές της καθοδηγούμενης ανακάλυψης, και του εποικοδομητισμού, σύμφωνα με τον οποίο οικοδομείται η γνώση μέσα από διερευνητικές διεργασίες (αναζήτηση στο διαδίκτυο, ιστοεξερεύνηση, δημιουργικές δραστηριότητες), όπου οι μαθητές/τριες συλλέγουν, οργανώνουν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες που τους είναι χρήσιμες.
Ωστόσο το σενάριο στηρίζεται και στην θεωρία του Vygotsky, σύμφωνα με την οποία θεωρεί ότι το γνωστικό - μαθησιακό δυναμικό κάθε ατόμου μπορεί να πλουτιστεί με περιβαλλοντική συνδρομή. Η εφαρμογή της θεωρίας στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, δίνει μια νέα διάσταση στη διδακτική και τη θεώρηση της γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού.
Επομένως το σενάριο περιλαμβάνει ομαδοσυνεργατικές δημιουργικές δραστηριότητες μέσα στην τάξη και στο Εργαστήριο Πληροφορικής( κατασκευή κειμένου με εισαγωγή εικόνων, σταυρολέξου στο hot Potatoes,βίντεο στο movie maker, παζλ σε εφαρμογές web , διαφάνειες στο PowerPoint, δημιουργία εννοιολογικού χάρτη, κλπ. ), ενώ ο/η εκπαιδευτικός λειτουργεί καθοδηγητικά, συμβουλευτικά και ως διαμεσολαβητής της γνώσης, παρωθεί τα παιδιά στην αυτενέργεια και την ανακάλυψη.
Οι έννοιες του χώρου και του χρόνου, βάση των οποίων θα οριοθετηθεί η τέχνη, μπορεί να δυσκολέψουν τους μαθητές, γι’ αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές.

2.2. Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ
Οι ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά, να διερευνήσουν με διάφορους τρόπους τα σχετικά θέματα που θα τους απασχολήσουν ,στα πλαίσια της διδακτικής πρότασης. Η χρήση κατάλληλου εκπ/κού λογισμικού, ειδικής και γενικής χρήσης ,δίνει ελευθερία στο μαθητή και επιτρέπει την ανάπτυξη της φαντασίας, λειτουργώντας ως μέσο αυτοέκφρασης στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Με τη βοήθεια των ΤΠΕ, γίνεται διαθεματική προσέγγιση των διαφόρων ενοτήτων.
Έτσι παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης, με τη χρήση του διαδικτύου να πραγματοποιηθεί η σύνδεση με:
 τη μουσειακή αγωγή, μέσω του υλικού που έχει δημιουργηθεί για συγκεκριμένα μουσεία,
 τη μυθολογία, μέσα από τις αναπαραστάσεις των έργων,
 την αρχαιολογία και την ιστορία της τέχνης, με τη ερμηνεία των έργων τέχνης γλυπτικής, αγγειογραφίας, αρχιτεκτονικής, κλπ.,
 τη γεωγραφία, ανατρέχοντας σε μέρη όπου υπάρχουν στη σημερινή εποχή τα διάφορα έργα τέχνης,
 τη γεωλογία, η οποία σχετίζεται με τους πόρους και τα υλικά τα οποία αντλούσαν οι παλαιότερες κοινωνίες και που μας βοηθάει να κατανοήσουμε γιατί εμφανίστηκαν σε συγκεκριμένες περιοχές ορισμένες μορφές τέχνης ,
 την αισθητική αγωγή, με τη ζωγραφική, τη δημιουργία κολάζ ,τη μουσική επένδυση, τη δραματοποίηση κτλ.
 τη γλώσσα και λογοτεχνία, ερμηνεύοντας και αναλύοντας ποιητικά, φιλοσοφικά και άλλα κείμενα,
 τα μαθηματικά και τα φυσικά , συνδέοντας τις επιστήμες με τις κοινωνίες που τις δημιούργησαν,
 την κοινωνική και πολιτική αγωγή, για να ερμηνεύσουν τις πολιτικές και κοινωνικές δομές του παρελθόντος και του παρόντος

Τα φύλλα εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ιστοεξερεύνησης (http://webquest.gr/ ), που θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και σε φάκελο του μαθήματος που έχει δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας.

2.3. Το προτεινόμενο σενάριο
Στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση του παρόντος σεναρίου οι μαθητές/τριες ακολουθούν τη στρατηγική του περιβάλλοντος μάθησης της ιστοεξερεύνησης (web quest).
Η ιστοεξερεύνηση είναι μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, που εντάσσεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, κατά την οποία «οι περισσότερες ή και όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήματος ή για τη σύνθεση μιας γνωστικής ενότητας, προέρχονται από το διαδίκτυο…» (Ορισμός του Bernie Dodge εισηγητή του όρου WebQuest).
Μια καλά δομημένη ιστοεξερεύνηση μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τους μαθητές, να συμβάλλει στην οικοδόμηση γνώσεων, να καλλιεργήσει την κριτική τους σκέψη, να προωθήσει τη συνεργατική μάθηση και γενικώς να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στη χρήση των ΤΠΕ.
‘Όπως αναφέρεται στο σκοπό και τους στόχους της προτεινόμενης ιστοεξερεύνησης:
«Με όχημα την τέχνη τα παιδιά ταξιδεύουν στο χρόνο. Προσεγγίζουν τον τρόπο που επηρεάζει η κοινωνική ζωή την τέχνη και πώς αποτυπώνεται η σχέση αυτή στα έργα τέχνης ανάλογα με την κάθε εποχή. Ξεκινώντας από τις βραχογραφίες της παλαιολιθικής εποχής, ταξιδεύουν στην μινωική Κρήτη και από εκεί στην αρχαία Ελλάδα, μελετούν συγκεκριμένα έργα, ιδιαίτερα της κεραμικής και γλυπτικής. Κατόπιν εντοπίζουν, μέσω των έργων, στιγμές της κοινωνικής ζωής από τη ρωμαϊκή και βυζαντινή τέχνη και ακολουθεί η τέχνη της Αναγέννησης και οι άλλες σύγχρονες μορφές τέχνης.
Στόχοι : Σύνδεση καλλιτεχνικής έκφρασης με κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες. Τα παιδιά ακολουθώντας τη γραμμή του χρόνου, έτσι όπως διαφαίνεται μέσα από την ιστορία και τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές και εξελίξεις, εντοπίζουν τις αλλαγές αυτές στις διάφορες εκφάνσεις της τέχνης. Ακόμα διερευνούν τον τρόπο που επηρεάζει η τέχνη την κοινωνία και όχι μόνο η κοινωνία την τέχνη. Συνεργάζονται σε μικρές ομάδες για την εκτέλεση δραστηριοτήτων, ώστε να εξοικειωθούν με το συνεργατικό-διερευνητικό μοντέλο μάθησης. Προσέγγιση των ΤΠΕ και ως εργαλεία, αλλά και ως πηγές. Άσκηση δεξιοτήτων επιστημονικής έρευνας (παρατήρηση, καταγραφή, επιλογή, σύγκριση, κά.»
Στα εισαγωγικά μαθήματα, αφού προηγουμένως οι μαθητές/τριες έχουν ενημερωθεί για τη διαδικασία, έχουν δοθεί οδηγίες για την ανεύρεση από τα ηλεκτρονικά λεξικά π.χ. από τα http://www.greek-language.gr , http://www.komvos.edu.gr όρων και εννοιών , τις οποίες θα επεξεργαστούμε. Πριν από κάθε ενότητα, δίνεται εργασία για το σπίτι, για την ανεύρεση των όρων ή αν κάποιο παιδί δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, του παραχωρείται ένας υπολογιστής του εργαστηρίου για να υλοποιήσει την εργασία.

1Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Αφού έχουμε εξηγήσει τι είναι μια ιστοεξερεύνηση, δίνονται οδηγίες στους/στις μαθητές/τριες να πληκτρολογήσουν, σε ατομική βάση, την παρακάτω δ/νση
http://texni.webquest.gr/
Εμφανίζεται το περιβάλλον της ιστοεξερεύνησης « Η τέχνη ως όχημα για ταξίδι στο χρόνο». Αφού επισκεφτούν το Σκοπό και τους Στόχους ,γίνεται σχετική συζήτηση για τη διαδικασία της ιστοεξερεύνησης και κατόπιν επισκέπτονται την Εισαγωγή. Εμφανίζεται το παρακάτω περιβάλλον:

Εισαγωγή
Με όχημα την τέχνη ένα ταξίδι στο χρόνο!

Ας ξεκινήσουμε το ταξίδι μας με την Ιστορική Γραμμή της Τέχνης. Σ’ αυτήν θα παρακολουθήσουμε την πορεία της τέχνης ως ανθρώπινη δραστηριότητα, την οποία θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε (στα επόμενα μαθήματα) ανάλογα με την εποχή στην οποία κάθε φορά αναφερόμαστε.
Ανοίγουμε τον παρακάτω σύνδεσμο πάμε στην Ιστορία Τέχνης και καλό μας ταξίδι!
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-eikastika-a-st/d15/cd/startup.swf

Ο παραπάνω σύνδεσμος αφορά το εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Εικαστικά Α΄- ΣΤ΄ Δημοτικού». Η συγκεκριμένη δραστηριότητα που επεξεργάζονται τα παιδιά, αφορά την ιστορική γραμμή τέχνης, όπου θα παρακολουθήσουν, εν συντομία, την πορεία της τέχνης σε διάφορες ιστορικές περιόδους. Πατώντας επάνω στα διάφορα σημεία της ιστορικής γραμμής, εμφανίζονται πληροφορίες για κάθε εποχή, καθώς και ένας χάρτης με τις τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Το Βιβλίο Τέχνης και το γλωσσάριο δίνουν επιπρόσθετες πληροφορίες.
Τα παιδιά αφήνονται αρχικά ελεύθερα να εξερευνήσουν την ιστορική γραμμή, για να συνειδητοποιήσουν τη συνέχεια και την εξέλιξη της τέχνης. Κατόπιν εστιάζουμε στις εποχές που θα εξερευνήσουμε{ παλαιολιθική ,μινωική, μυκηναϊκή, γεωμετρική, αρχαϊκή, κλασική, ελληνιστική, ρωμαϊκή, βυζαντινή, κλπ.}.
Οι μαθητές/τριες στις προηγούμενες τάξεις και από μάθημα της Ιστορίας, έχουν αποκτήσει τις σχετικές γνώσεις που αφορούν τις ιστορικές περιόδους έως και τη βυζαντινή περίοδο. Η χρήση της σχετικής δραστηριότητας του λογισμικού, σκοπό έχει να λειτουργήσει ως επανάκληση στη μνήμη των σχετικών περιόδων και ως κινητήρια αφόρμηση για περαιτέρω δημιουργικές δραστηριότητες, μέσω της ιστοεξερεύνησης και των ΤΠΕ γενικότερα.

2Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ- ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες
Στη διάρκεια των δύο επόμενων διδακτικών ωρών θα ασχοληθούμε με την παλαιολιθική εποχή μέσω της ιστοεξερεύνησης.
1η Διδακτική ώρα
Τα παιδιά θα παρακολουθήσουν τρία βίντεο που παρουσιάζουν τρία σπήλαια από διαφορετικές ηπείρους (Ευρώπη, Ωκεανία, Αφρική). Θα εντοπιστούν οι ομοιότητες και διαφορές στην εικονογραφία των σπηλαίων και στη θεματολογία των παραστάσεων. Κατόπιν θα ανοίξουν το σύνδεσμο
https://docs.google.com/open?id=0B1MlbL4yOBP5akh2cVI3aUFRMS1EcFl2V1FNZXFPQQ
και θα απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο, που έχει δημιουργηθεί στο hot potatoes και έχει αναρτηθεί στα έγγραφα google . Στόχος της δραστηριότητας του ερωτηματολογίου, η δυνατότητα, αν τα παιδιά δεν ξέρουν κάποια απάντηση, να επανέλθουν στο περιβάλλον της ιστοεξερεύνησης και βλέποντας τα βίντεο να απαντήσουν σωστά. Το ερωτηματολόγιο έτσι δρα ως μέσο επιβράβευσης της ατομικής προσπάθειας ,ως μέσο ικανοποίησης αλλά και ως μέσο εμπέδωσης και επανάληψης των γνώσεων που αποκτήθηκαν.
Το περιβάλλον αυτής της διαδικασίας στην http://texni.webquest.gr/
έχει ως εξής:
Παλαιολιθική εποχή 1(30.000-10.000 π.Χ)

Στην πρώτη μας εξερεύνηση θα ταξιδέψουμε στην παλαιολιθική εποχή
1. Δείτε τις βραχογραφίες των σπηλαίων της Αλταμίρα στην Ισπανία
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Xhvu-_apFKk
της Αφρικής
http://www.youtube.com/watch?v=UqIeLBkbK58&feature=player_embedded
και της Αυστραλίας
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fceIXCEcvVU
2. Ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και απαντήστε στο ερωτηματολόγιο
https://docs.google.com/open?id=0B1MlbL4yOBP5akh2cVI3aUFRMS1EcFl2V1FNZXFPQQ

2η Διδακτική ώρα
Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα τα παιδιά θα αναζητήσουν χωρισμένα σε ομάδες , μέσω μιας συγκεκριμένης ιστοσελίδας, στοιχεία της παλαιολιθικής τέχνης , από ένα δημοσιευμένο άρθρο. Ζητείται να συζητήσουν μεταξύ τους, να γράψουν στο τετράδιό τους τι θα ζωγράφιζαν αν ζούσαν σ’ εκείνη την εποχή και να δημιουργήσουν μια σπηλαιογραφία, ζωγραφίζοντας με την ομάδα τους. Συμπληρωματικά δίνεται και ένας άλλος σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες. Το περιβάλλον αυτής της διαδικασίας στην ιστοεξερεύνηση έχει ως εξής:

Παλαιολιθική Εποχή 2

Σήμερα θα αναζητήσουμε στοιχεία για την παλαιολιθική τέχνη.
1. Χωριστείτε σε 4 ομάδες. Μπείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα
http://www.pyles.tv/News/arxaiotita-energiakoi-topoi-(1)/prehistoric_voices.aspx
και διερευνήστε τις πληροφορίες που μας δίνει το άρθρο σχετικά με τις ζωγραφιές του σπηλαίου. Συζητήστε με την ομάδα σας και γράψτε τι θα ζωγραφίζατε εσείς αν ζούσατε εκείνη την εποχή. Κατόπιν δημιουργήστε με την ομάδα σας μια σπηλαιογραφία.
2. Για περισσότερες πληροφορίες για την παλαιολιθική εποχή, ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο.
http://users.sch.gr/pchaloul/proistoria/Proistoria.htm

3Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ- ΜΙΝΩΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων διδακτικών ωρών τα παιδιά θα «ταξιδέψουν» στη μινωική Κρήτη.
1η διδακτική ώρα
Την πρώτη διδακτική ώρα θα παρακολουθήσουν ένα βίντεο που παρουσιάζει τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Κρήτης, καθώς και εικόνες από την Κνωσό. Κατά τη διάρκεια της προβολής, αλλά και στο τέλος, θα αναφερθούν τα γνωστότερα ευρήματα της μινωικής τέχνης και θα συζητήσουμε με ποιο τρόπο μπορούμε από τα ευρήματα αυτά, να εξάγουμε συμπεράσματα για την κοινωνική ζωή. Το περιβάλλον αυτής της διαδικασίας στο webquest έχει ως εξής:

2η διδακτική ώρα
Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα τα παιδιά θα αναζητήσουν χωρισμένα σε ομάδες στοιχεία από τη http://el.wikipedia.org . Δίνονται ερωτήσεις οι οποίες καθοδηγούν τα παιδιά στην αναζήτησή τους και θα αποτελέσουν ένα πρότυπο για τα επόμενα μαθήματα. Το φύλλο εργασίας είναι αναρτημένο στην ιστοεξερεύνηση στο παρακάτω περιβάλλον :

Μινωική Τέχνη 2

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ομαδοσυνεργατική εργασία
Μινωική Τέχνη και κοινωνία (1700-1400 π.Χ)
Ημερομηνία…………………………………
Μέλη ομάδας
……………………………………………………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………..
Οδηγίες
1. Χωριστείτε σε 4 ομάδες των 4 ατόμων. Η κάθε ομάδα θα διερευνήσει διαφορετικά θέματα. Τις πληροφορίες που θα συλλέξει, θα τις μοιραστεί με τις υπόλοιπες ομάδες.
2. Μπείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα
http://el.wikipedia.org
στην κατηγορία Μινωική Τέχνη. Μέσω της αναζήτησης βρείτε την σελίδα όπου αναφέρονται τα παρακάτω θέματα, ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκετε :
1η ομάδα: Τοιχογραφίες
2η Χρυσά κοσμήματα
3η Αγγεία
4η Σαρκοφάγοι
3. Διαβάστε τα κείμενα και παρατηρείστε τις εικόνες. Συλλέξτε στοιχεία που αναφέρονται στην κοινωνική ζωή των Μινωιτών .
Κάποιες ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν είναι οι εξής:
1η Ομάδα
Το γεγονός ότι οι Μινωίτες ζωγράφιζαν τους τοίχους των ανακτόρων τι μας δείχνει;
Ποια θέματα τους άρεσε να ζωγραφίζουν;
Γιατί λέτε ότι επέλεγαν αυτά τα θέματα;
Ποιες πληροφορίες μας δίνουν οι ζωγραφιές σε σχέση με την καθημερινή ζωή;
Σε τι συμπεράσματα οδηγούμαστε ;
2η ομάδα
Το γεγονός ότι οι Μινωίτες κατασκεύαζαν χρυσά κοσμήματα τι μας δείχνει;
Ποιοι/ες νομίζετε ότι τα φορούσαν;
Για την εποχή εκείνη θεωρείτε ότι ήταν εύκολη τη κατασκευή τους; Ποιες ικανότητες και υλικά θα έπρεπε να διαθέτουν οι άνθρωποι;
Σε τι συμπεράσματα οδηγούμαστε;
3η ομάδα
Το γεγονός ότι οι Μινωίτες κατασκεύαζαν κεραμικά αγγεία τι μας δείχνει;
Για την εποχή εκείνη θεωρείτε ότι ήταν εύκολη τη κατασκευή τους; Ποιες ικανότητες και υλικά θα έπρεπε να διαθέτουν οι άνθρωποι;
Ποια νομίζετε ότι ήταν η χρήση τους;
Απαντώντας στις προηγούμενες ερωτήσεις , μπορείτε να σκεφτείτε με ποια επαγγέλματα- ειδικότητες συνδέεται η κατασκευή των αγγείων;
4η ομάδα
Το ταφικό έθιμο των Μινωιτών να κατασκευάζουν σαρκοφάγους για να τοποθετούν τους νεκρούς τι μας δείχνει;
Εμείς τι χρησιμοποιούμε σήμερα;
Συγκρίνοντας τις πρακτικές του παρελθόντος με του παρόντος ποιες διαφορές αλλά και ομοιότητες βρίσκουμε;
Ποιες κοινωνικές κατηγορίες ανθρώπων εμπλέκονται στην κατασκευή και χρήση των σαρκοφάγων;
4. Απαντώντας τις ερωτήσεις, κρατείστε σημειώσεις σε ένα τετράδιο.
5. Παρουσιάστε στην τάξη το αποτέλεσμα της έρευνάς σας.

4Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ- ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ
Διάρκεια: Μία (1) Διδακτική ώρα
Τα παιδιά ανοίγουν το αρχείο παρουσίασης, που επισυνάπτεται στην σχετική διαδικασία της ιστοεξερεύνησης και παρακολουθούν την προβολή. Ακολουθεί συζήτηση όπου εντοπίζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά της μυκηναϊκής τέχνης καθώς και οι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ μινωικής και μυκηναϊκής κοινωνίας.
Το περιβάλλον αυτής της διαδικασίας στο webquest έχει ως εξής:

Μυκηναϊκή Τέχνη(1600-1100 π.Χ)

Σήμερα θα δούμε μια προβολή διαφανειών( την οποία «κατεβάσαμε» από το διαδίκτυο) που έχουν σχέση με τη Μυκηναϊκή τέχνη και θα συζητήσουμε για τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Θα εντοπίσουμε τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των Μινωιτών και Μυκηναίων.
ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ
Κύρια ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν
Από τις εικόνες που είδατε με τι φαίνεται ότι ασχολούνταν οι Μυκηναίοι;
Ποιες ήταν οι κυριότερες ενασχολήσεις τους;
Γιατί νομίζετε ότι παρίσταναν στα έργα τέχνης, που στόλιζαν τους τάφους και τα παλάτια τους, αυτές τις συγκεκριμένες σκηνές;

5Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ- ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ
Διάρκεια : Δύο(2) διδακτικές ώρες
Πραγματοποιείται ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα. Περιλαμβάνει αναζήτηση από το διαδίκτυο , δημιουργία αρχείου κειμενογράφου , συζήτηση και ανακοίνωση αποτελεσμάτων. 1η Διδακτική ώρα
Τα παιδιά ακολουθούν τις οδηγίες της ιστοεξερεύνησης που αφορούν την αναζήτηση πληροφοριών μέσω της μηχανής αναζήτησης http://www.google.gr/ και αποθηκεύουν τα στοιχεία που επιλέγουν , σ’ ένα φάκελο που έχουν δημιουργήσει στην επιφάνεια εργασίας.
Το περιβάλλον αυτής της διαδικασίας έχει ως εξής:

Γεωμετρική και Αρχαïκή Τέχνη 1(1100-500π.Χ)

Στις επόμενες δύο δραστηριότητες θα συλλέξουμε δεδομένα από το διαδίκτυο και θα δημιουργήσουμε ένα κείμενο, στο οποίο θα μεταφέρουμε εικόνες.
Χωριζόμαστε σε τέσσερις ομάδες. Οι δύο ομάδες θα ασχοληθούν με τη γεωμετρική τέχνη ενώ οι άλλες δύο με την Αρχαïκή.
Φύλλο Εργασίας
Ημερομηνία…………………………………
Ομάδα…………………………………………………..
Μέλη ομάδας
……………………………………………………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………..
Σ’ αυτό το φύλλο εργασίας θα συλλέξουμε πληροφορίες από το διαδίκτυο σχετικά με το θέμα. Χρησιμοποιούμε τα παρακάτω:
1. Τη μηχανή αναζήτησης http://www.google.gr/
εισάγοντας τις λέξεις κλειδιά: αρχαϊκή τέχνη, γεωμετρική τέχνη, γεωμετρικά αγγεία.
2. Επιλέγουμε το πρώτο,δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο αποτέλεσμα και συγκεντρώνουμε δεδομένα (εικόνες, κείμενο) που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις κοινωνικές συνήθειες των ανθρώπων της εποχής εκείνης.
3. Αποθηκεύουμε τα στοιχεία που βρίσκουμε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή.

2η Διδακτική ώρα
Συνεχίζεται η προηγούμενη δραστηριότητα , στο παρακάτω περιβάλλον του web, με τη δημιουργία ενός αρχείου στον κειμενογράφο. Δίνονται οδηγίες, ώστε το κείμενο που θα δημιουργηθεί να είναι ενδιαφέρον για τα ίδια τα παιδιά της κάθε ομάδας, αλλά και για πιθανούς αναγνώστες .Μετά την ολοκλήρωση του κειμένου ακολουθεί συζήτηση για ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Το περιβάλλον στην ιστοεξερεύνηση έχει ως εξής:

Γεωμετρική και Αρχαïκή Τέχνη 2(1100-500π.Χ)

Συνεχίζουμε την προηγούμενη δραστηριότητα
1.Ανοίγουμε ένα αρχείο του κειμενογράφου (word) και φτιάχνουμε μια σελίδα με τα στοιχεία (εικόνες, κείμενο) που βρήκαμε. Επεξεργαζόμαστε το
κείμενο ώστε να γίνει ενδιαφέρον, βάζοντας τίτλο, χρώματα,πλαίσια, κλπ.
2.Συζητάμεμε τους/τις συμμαθητές της ομάδας μας
και ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα της εργασίας μας στην τάξη

6Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ- ΚΛΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Διάρκεια: Τέσσερις(4) διδακτικές ώρες

Την πρώτη διδακτική ώρα, τα παιδιά θα παρακολουθήσουν την προβολή της ταινίας
« Αντιγόνη»(1961), με τους Ειρήνη Παπά και Μάνο Κατράκη, από την βιντεοθήκη του Σχολείου και από το πακέτο «Παραγωγές Αρχαίου Δράματος» του Υπουργείου Πολιτισμού.
Τη δεύτερη διδακτική ώρα θα προβληθεί η συνέχεια της ταινίας και κατόπιν οι μαθητές/τριες, θα αναζητήσουν σχετικά βίντεο αρχαίου δράματος και κωμωδίας, από την ιστοσελίδα http://www.youtube.com/
Με τις δραστηριότητες αυτές, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με το αρχαίο ελληνικό θέατρο, θα συζητήσουν για τις ηθικές αξίες και τους νόμους που συχνά αντιτίθενται μεταξύ τους και που καθορίζουν τη ζωή των ανθρώπων της εποχής εκείνης και την επιρροή τους στις αποφάσεις που παίρνουν, καθώς και την κριτική στάση των ποιητών απέναντι στην πόλη-κοινωνία που θεσπίζει αυτούς τους νόμους. Επεκτείνοντας τη συζήτηση θα γίνει σύγκριση με τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα.

Η τρίτη και τέταρτη διδακτική ώρα αφιερώνονται στην δημιουργία ενός βίντεο.
Σε προηγούμενα μαθήματα, έχει γίνει η σχετική συζήτηση για την κοινωνική οργάνωση σημαντικών πόλεων της Αρχαίας Ελλάδας. Δίνεται μέσω της ιστοεξερεύνησης ένα φύλλο εργασίας, όπου ζητείται η δημιουργία ενός βίντεο με εικόνες, από την κοινωνική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα. Στο φύλλο εργασίας δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την πορεία της κατασκευής του.
Στην ιστοεξερεύνηση οι δραστηριότητες είναι χωρισμένες σε δύο ενότητες ανά δύο διδακτικές ώρες, ώστε να προκληθεί περισσότερο ενδιαφέρον στα παιδιά και οι δραστηριότητες να καταστούν πιο ελκυστικές.
Κλασική τέχνη 1
Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο
1.Προβολή της ταινίας «Αντιγόνη» του Γιώργου Τζαβέλα, με τους Μάνο Κατράκη και Ειρήνη Παπά
Εικόνες από την ταινία

2. Μπείτε στην ιστοσελίδα http://www.youtube.com/ και βρείτε κι άλλα βίντεο με παραστάσεις αρχαίου δράματος και κωμωδίας.

Κλασική Τέχνη 2

Κλασική Τέχνη
Φύλλο εργασίας
Μετά από όσα είδαμε, μάθαμε και συζητήσαμε σχετικά με την κλασική εποχή στην Αρχαία Ελλάδα, θα ασχοληθούμε στα επόμενα δύο μαθήματα με την κατασκευή ενός βίντεο.
Ακολουθούμε την εξής διαδρομή σ΄ αυτό το φύλλο εργασίας.
1. Χωριζόμαστε σε τέσσερις ομάδες
Η 1η ομάδα θα συλλέξει στοιχεία για τους ναούς, τους αγώνες και τις τελετές
Η 2η ομάδα για το θέατρο, την εκπαίδευση και την ιατρική
Η 3η για την οικονομία, την εργασία και την κατοικία.
Η 4η για την επιστήμη, την φιλοσοφία, την ποίηση, την ιστορία και τον πόλεμο
2. Μπαίνουμε στη μηχανή αναζήτησης http://google.gr και από τις εικόνες κατεβάζουμε τις σχετικές εικόνες που ενδιαφέρουν την κάθε ομάδα
3. Τις αποθηκεύουμε στην επιφάνεια εργασίας σε ένα φάκελο. Τις ταξινομούμε με τη σειρά που θέλουμε και αναγράφουμε το όνομα της ομάδας.
4. Αντιγράφουμε τους φακέλους σε μια συσκευή αποθήκευσης και τους μεταφέρουμε στον κεντρικό υπολογιστή.
5. Ανοίγουμε το πρόγραμμα δημιουργίας βίντεο(movie maker) και η κάθε ομάδα εισάγει τις εικόνες που έχει επιλέξει.
6. Η κάθε ομάδα εισάγει πριν από κάθε ενότητα μια εικόνα όπου αναγράφει το σχετικό τίτλο.
7. Επιλέγουμε τη μουσική που θα βάλουμε και την εισάγουμε στο βίντεο.
8. Αποθηκεύουμε με ό,τι όνομα θέλουμε και το βίντεο μας είναι έτοιμο!!!
9. Αν θέλουμε το αναρτάμε στο διαδίκτυο για να το δουν κι άλλοι.

7Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Στόχος αυτής της εργασίας είναι η επανάληψη και εμπέδωση αυτών που προηγήθηκαν, όπως επίσης η δημιουργία ενός σταυρολέξου από τα παιδιά και η δυνατότητα δημοσίευσής του στα googledocs.
Τα παιδιά λύνουν το σταυρόλεξο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα, το οποίο έχει δημιουργηθεί στο hot potatoes και έχει αναρτηθεί στα έγγραφα google . Στόχος της δραστηριότητας του σταυρόλεξου , η δυνατότητα, αν τα παιδιά δεν ξέρουν κάποια απάντηση, να επανέλθουν στο περιβάλλον της ιστοεξερεύνησης και ανατρέχοντας στις προηγούμενες δραστηριότητες απαντήσουν σωστά. Το σταυρόλεξο έτσι δρα ως μέσο επιβράβευσης της ατομικής προσπάθειας ,ως μέσο ικανοποίησης αλλά και ως μέσο εμπέδωσης και επανάληψης των γνώσεων που αποκτήθηκαν.
Η δημιουργία αντίστοιχης εργασίας, ασκεί και ενεργοποιεί την αναλυτικοσυνθετική και εμπεδωτική ικανότητα των μαθητών/τριών, ενώ ταυτόχρονα είναι μια ευχάριστη ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα με πολλαπλά οφέλη, ως προς την εκμάθηση και χρήση των ΤΠΕ.
Επανάληψη και δημιουργία
1.Ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και λύστε το σταυρόλεξο.
https://docs.google.com/open?id=0B1MlbL4yOBP5RHpvNjBRLXlRck80VUtMVHJOZFhJZw
2. Και τώρα προσπαθήστε να φτιάξετε κι εσείς ένα στο hotpotatoes, με την ομάδα σας. Φυσικά να αναφέρεται σε αυτά που έχουμε μάθει ως τώρα. Δηλαδή στην κοινωνική οργάνωση των κοινωνιών που έχουμε εξερευνήσει.

8Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ -ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Πραγματοποιείται ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με σκοπό την κατασκευή αρχείου διαφανειών ένα από κάθε ομάδα. Από τις παρακάτω δραστηριότητες οι 1 , 2 και 3, εκπονούνται την πρώτη διδακτική ώρα ενώ οι 4 και 5 την δεύτερη.

Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Τέχνη (323π.Χ-400μ.Χ)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ομαδοσυνεργατική εργασία
Ημερομηνία…………………………………
Μέλη ομάδας
……………………………………………………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………..
Οδηγίες
1. Χωριστείτε σε 4 ομάδες των 4 ατόμων. Η κάθε ομάδα θα συλλέξει εικόνες με σκοπό τη δημιουργία ενός αρχείου powerpoint . Οι δύο ομάδες θα συλλέξουν εικόνες από την Ελληνιστική εποχή και οι άλλες δύο από τη Ρωμαϊκή. Τα αρχεία που θα δημιουργήσετε, θα προβληθούν με τον προβολέα διαφανειών για να τα δουν όλοι.
2. Μπείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα
http://google.gr
και από τις εικόνες συλλέξτε στοιχεία που αναφέρονται στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή, ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκετε.
3. Αποθηκεύστε τις εικόνες σ’ ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας.
4. Ανοίξτε ένα νέο αρχείο στο PowerPoint, και δημιουργείστε τις διαφάνειες σας. Βάλτε τίτλους, υπότιτλους και γράψτε ένα μικρό κείμενο για κάθε διαφάνεια.
5. Ενσωματώστε εφέ και ήχους για να γίνει η παρουσίασή σας ενδιαφέρουσα!!

9Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ -ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ(330-1453 Μ.Χ)
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Κατά την εργασία αυτή, τα παιδιά θα ασχοληθούν με την διαδικασία της δημιουργίας ενός πάζλ στην εφαρμογή web http://www.jigsawplanet.com/ . Επιλέγουν την εικόνα που επιθυμούν από το διαδίκτυο και μεταφέροντάς την στην εφαρμογή την ανασυνθέτουν με τη μορφή πάζλ. Μετά την επικολλούν στη ζωγραφική και επεμβαίνουν δημιουργικά με όποιο τρόπο θέλουν. Ακολουθούν τις οδηγίες, του φύλλου εργασίας , στην ιστοεξερεύνηση:

Βυζαντινή Τέχνη(330-1453 μ.Χ)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ομαδοσυνεργατική εργασία
Ημερομηνία…………………………………
Μέλη ομάδας
……………………………………………………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………..
Οδηγίες
1. Χωριστείτε σε 4 ομάδες των 4 ατόμων. Η κάθε ομάδα θα συλλέξει εικόνες με σκοπό τη δημιουργία ενός πάζλ.
2. Ανοίξτε τη μηχανή αναζήτησης
http://google.gr
και επιλέξτε η κάθε ομάδα μια εικόνα. Αποθηκεύστε τη στην επιφάνεια εργασίας.
3. Ανοίξτε την εφαρμογή web
http://www.jigsawplanet.com/
και από το create εισάγετε την εικόνα. Γράψτε το όνομα της ομάδας σας και επιλέξτε σε πόσα κομμάτια θέλετε να δημιουργηθεί το πάζλ, καθώς και σε τι σχήμα θέλετε να είναι τα κομμάτια. Πατήστε το create και παίξτε συναρμολογώντας την εικόνα.
4. Με το κουμπί του πληκτρολογίου printScreen μεταφέρετε το πάζλ στη ζωγραφική. Μπορείτε να παρέμβετε με όποιο τρόπο θέλετε στην εικόνα για να δημιουργήσετε μια δική σας εκδοχή.

2.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση του σεναρίου πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του. Αρχικά έχει διαγνωστικό χαρακτήρα, με σκοπό να διερευνηθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις που έχουν αποκτήσει οι μαθητές από προηγούμενα μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας η αξιολόγηση έχει διαμορφωτικό χαρακτήρα και πραγματοποιείται με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί, δηλαδή τους γνωστικούς, τους στόχους σε επίπεδο δεξιοτήτων και σε επίπεδο στάσεων και τους στόχους ως προς τη χρήση ΤΠΕ, με σκοπό την ανατροφοδότηση. Η αυτοαξιολόγηση και η αξιολόγηση των παιδιών μεταξύ τους, πραγματοποιείται επίσης σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής πρότασης. Αυτό πραγματοποιείται με τα μέσα που διατίθενται μέσω των ΤΠΕ, όπως οι δημιουργικές δραστηριότητες της κατασκευής σταυρολέξου, διαφανειών, βίντεο, πάζλ, οι οποίες κοινοποιούνται και λαμβάνουν χώρα μέσα στην τάξη.
Η τελική αξιολόγηση αφορά το κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος και ανάλογα, ποιες δυσκολίες πρόεκυψαν κατά την εφαρμογή του. Ένας τρόπος για να εντοπιστούν τα γνωστικά κενά ή και οι δυσκολίες, είναι η δημιουργία από τα παιδιά ενός εννοιολογικού χάρτη με το λογισμικό inspiration.
Η/Ο εκπαιδευτικός εντοπίζοντας τις δυσκολίες εφαρμογής, τόσο κατά τη διάρκεια του σεναρίου, όσο και κατά την τελική αξιολόγηση, θα μπορέσει να επανασχεδιάσει τη διδασκαλία του, ώστε να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική.

2.4 .ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η προτεινόμενη εκπαιδευτή πρόταση ευνοεί τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, η οποία εξασφαλίζεται με αναφορές σε έργα τέχνης και κείμενα, στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους καθώς και στο επόμενο σχολικό έτος, με διαθεματικές δραστηριότητες, που αφορούν τα είδη τέχνης από την Αναγέννηση έως και τη σύγχρονη τέχνη και την αμφίδρομη σχέση τους με τις κοινωνικές διεργασίες, με δραματοποιήσεις, θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδια ρόλων, προτάσεις για σχέδια εργασίας.
Ο συνδυασμός τέχνης και ΤΠΕ ενισχύει αποτελεσματικά τη δημιουργική μάθηση με τρόπο βιωματικό, ολιστικό, αλλά και ενδυναμώνει την κριτική στάση των μαθητών και μαθητριών απελευθερώνοντας τις παραγωγικές και συνεργατικές δυνάμεις εκπαιδευτικών και μαθητών. Η επαφή των παιδιών με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος της Τέχνης, γίνεται εποικοδομητική, αφού μπορεί να κινηθεί ως βασικός άξονας στην προσέγγιση της μάθησης και να αναγάγει τη μετάδοση γνώσεων «σε μια διαδικασία επικοινωνιακή, αλληλεπιδραστική, κοινωνική, ενεργά βιωματική και εξελικτική» (Ράπτης & Ράπτη, 2003: 88-95).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License