Τα βασικά στοιχεία ενός σεναρίου

Τίτλος σεναρίου:

Δημιουργός/οί:

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται:

Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα:

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή.
(Οι μαθητές σε ομάδες; Των πόσων ατόμων; Υπολογιστές; Προβολέας; Εκτυπωτής; Φωτογραφική μηχανή; Ποια προγράμματα θα χρειαστούν; Ο χώρος θα είναι το εργαστήριο ή και άλλοι χώροι;)

Διδακτικοί στόχοι:

(Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:
Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία)

Εκτιμώμενη διάρκεια.

Διδακτική προσέγγιση.

Δραστηριότητες για κάθε διδακτική ώρα.

Συνοδευτικά φύλλα εργασίας.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License